کمیته علمی کنفرانس

دکتر احمد روستا

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهروز دری نوکورانی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهمن حاجی پور

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عزت ا… اصغری زاده

دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا تقوا

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسن رنگریز

دانشگاه خوارزمی

دکتر حمید رضا آراسته

دانشگاه خوارزمی

دکتر اذر کفاشپور

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد حقیقی

دانشگاه تهران

دکتر محسن خوش طینت

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر اسفندیار ملیکان کله

 دانشگاه مازندران

دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دانشگاه خوارزمی

دکتر قدرت ا… طالب نیا

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دکتر سید احمد خلیفه سلطانی

دانشگاه الزهرا تهران

دکتر رویا دارابی

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دکتر شهناز مشایخ

دانشگاه الزهرا

دکتر فرزانه حیدر پور

دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

دانشگاه شیراز

دکتر حسین رحیمی کلور

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهدی نصرالهی

دانشگاه امام خمینی (ره)

دکتر محمد رضا نیکبخت

دانشگاه تهران

دکتر نظام الدین رحیمیان

دانشگاه خاتم

دکتر فرخ قوچانی

دانشگاه شهید بهشتی