رئیس کنفرانس:

پروفسور اکبر عالم تبریز
دبیر علمی مدیریت:

پروفسور محمدرضا حمیدی زاده
دبیر علمی حسابداری:

پروفسور رضوان حجازی

 
راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني